લૉકડાઉનમાં વલસાડ સાંસદ વાળ કપાવવા માટે સલુન પહોંચી જતા વિવાદ

કાર સેલુનની બહાર પાર્ક થયેલી કેમેરામાં કેદ થઇ સુરત. હાRead More…

રઘુવીર માર્કેટમાં ફરી આગ લાગી

29 કલાક બાદ રઘુવીર માર્કેટમાં ફરી આગ લાગી, અંદર ધડાકાના અવાજથી ભયનો માહોલ, જીવના જોખમે ફાયરના જવાનોની કામગીરી

બે કરોડ લીટર પાણી વપરાયું હોવા છતાં સવાર સુધી આગ કાબૂમાં Read More…